Dit voel soos ‘n groot familiesaamtrek; Getuienisaksie se Algemene Jaarvergadering by die Chrismar Dienssentrum in Bellville wat vanjaar op Woensdag 1 Augustus plaasgevind het. Dáár is ons Xhosa-broers en -susters van die Oos-Kaap, by die koffiepotte staan ‘n klompie Namakwalanders, en hier kom groet ‘n Suid-Kaapse vriend.

Getuienisaksie, gesamentlike kommissie van die VGK Kaapstreek Sinode en die NGK Wes-Kaapland Sinode sedert 1991, se ringsverteenwoordigers en vriende vergader elke jaar om te kyk of die ondersteuning van ons verskeie projekte en bedieninge nog in plek is, watter nuwe projekte of aksies ondersteun behoort te word en dan word daar veral baie aandag gegee aan hoe ons as navolgers van Christus ‘n verskil in ons onderskeie gemeenskappe kan maak.

Hierdie jaar is daar, na afloop van die besigheidsvergadering waartydens die vier taakspanne (Afrika Ekumene, Arbeidsbediening, Publieke Getuienis en Gemeentegetuienis) se bestuurders ook verslag gelewer het, op verskeie uitdagings in ons gemeentes gefokus. Daar is veral aandag gegee aan die bespreking van kwessies soos: Die verskraling en vervlakking van die evangelie in ‘n tyd van sekularisasie, Gemeentes in die moeilikheid; waarheen nou? en Die oorsteek van grense en die bou van ‘n nuwe gemeenskap deur vennootskappe.

Hierdie vrae is indringend in die kleingroepe bespreek en vanuit ons diverse kontekste aan mekaar verduidelik, terwyl daar ook oor en weer raad help gee is, veral waar mense kon getuig watter aksies suksesvol toegepas is. Die interaksie met mekaar het nie net groot begrip en deernis vir mekaar se situasies help skep nie, maar ook ‘n groter samehorigheid help vestig. Ons besef al hoe meer dat ons ALMAL ‘n baie belangrike rol te speel het in ons gemeenskappe waarheen ons as gemeentes moet uitreik en missionaal Christus se wil moet gaan uitleef.

Mag die Here ons getuienisaksies met sterk leierskap seën; mense wat in diensbaarheid en met die liefde van Christus versoening en geregtig soek en ook daarvoor sal opstaan.