Familie is die mense met wie jy ‘n diep DNA-verbintenis het; dis die mense wat jou in nood sal bystaan, wat jou foute én goeie eienskappe ken en jou sal reghelp as hulle sien jy beur in die verkeerde rigting, want hulle is lief vir jou. Maar dan moet ‘n mens moeite met mekaar doen en gereeld saam om ‘n tafel gaan sit en kuier.

Met ons Gereformeerde Familie van susterskerke in Afrika wat nou al so by die 8 miljoen (dalk soveel as 10 miljoen) lidmate trek, is dit effe moeilik. Behalwe as jy dit kan regkry met die General Secretaries wat hierdie 15 kerke kan verteenwoordig. Ons noem onsself die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/) en kom sedert 2015 elke jaar vir ‘n naweek saam om ons bande te verstewig en oor ons uitdagings te praat.

En dis presies wat weer die afgelope naweek in Wellington by die AMSS (Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit [http://www.andrewmurraysentrum.co.za/]) gebeur het. Verteenwoordigers van ons susterskerke in Kenia, Malawi, die drie sinodes van Mosambiek, Zambië, Angola, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Swaziland, en die RCA, VGK en ons NGK hier in Suid-Afrika het  vanaf 2 tot 5 Augustus saam om ‘n groot tafel gaan sit.

Op Vrydag 2 Augustus was die hoogtepunte toe Gideon van der Watt van die Sinode Vrystaat gepraat het oor die historiese betekenis van die AMSS – die plek waarvandaan die meeste van ons pioniersendelinge hul opleiding en roeping na die sendingveld gekry het. Dink net hoe opgewonde hulle ‘n 100 plus jaar gelede sou wees om in hul geestesoog hierdie groep mense in hul koshuis te kon sien!

Dit is opgevolg met ‘n simboliese boomplantingseremonie waartydens 15 Kaapse geelhoutbome in een groot sirkel in die bestaande tuin geplant is – as simbool van ons eenheid. Dit was aangrypend toe Nelis Janse van Rensburg ‘n graaf neem en vir Desiree Brown van die VGK help om haar boom te plant.

Die aand se aanbieding oor ekologie deur Kobus Odendaal en die uitdagings wat dit van Afrika vra, het ‘n groot impak op die gemoed van die vergadering gemaak en daar is besluit om terug in hul eie omgewings daadwerklike projekte te begin aanpak. Daar sal ook binnekort ‘n Engelse vertaling van die Ekologie-boekie wat tydens ons sinodesitting uitgedeel is, beskikbaar gemaak word – met groot dank aan David Botha wat die hoofstukke geskryf het.

Op Saterdag 3 Augustus was daar vier jong NGK-predikante en een RCA-predikant teenwoordig tydens die gesprek oor met watter uitdagings die kerk te kampe het. Die insette van die jong predikante was van onskatbare waarde en daar is net weer eens besef dat denominasies baie meer die leierskap van alle ouderdomme in hul diensgroepe moet betrek.

Die besoek aan die Kerkargief op Stellenbosch en biblioteek by die Fakuteit Teologie was van onskatbare waarde. Hier kon die afgevaardigdes sien watter magdom dokumente bewaar word, asook hoeveel bronne daar tot hul beskikking is vir navorsing in die biblioteek. Die besoek aan CLF (Christelike Lektuurfonds [https://clf.co.za/]) die volgende dag, het hulle weer blootgestel aan al die Christelike lektuur wat tot hul beskikking is.

Ander baie relevante onderwerpe wat ook deurgetrap is, was “Challenges in the role as General Secretary – focussing on conflict resolution” deur Gustav Claassen en “What kind of theological training does the churches need?” deur Nico Mostert wat NetACT (http://netact.christians.co.za/) verteenwoordig het.

Een van die hoogtepunte tydens hierdie tyd was die kapeldienste wat soggens, middae en vroeg saans aangebied is. Die meditatiewe stiltetye met ‘n uitsig deur die groot glasvenster wat uitkyk op die pragtige natuur, het ons diep onder die indruk van Christus se Gees van heling en omarmende liefde gebring – presies dit wat ons as Kerk in Afrika moet gaan wees.

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.