Sokhanya Bybelskool

Mnr Jerry Sesoko, programkoördineerder van die Sokhanya Bible and Ministry-program by NBI (Nehemia Bybel Instituut) in Wellington, verduidelik in hierdie kort video hoe dié bemagtigende korrespondensiekursus in isiXhosa, Engels en Sesotho, wat veral fokus op gemarginaliseerde kerkleiers sonder ‘n Nasionale Senior Sertifikaat, werk.

 

 

Die Sokhanya Bybelskool is in 1992, in samewerking met ‘n groep leiers van verskillende kerke, in die Kaapse Skiereiland gestig. Hulle het hulle eie leerplan, gebaseer op die inhoud van die Bybel ontwikkel. Die kursus bedien leiers en lidmate van die volle spektrum van kerke (van al die hoofstroom-kerke, insluitend Katolieke, ’n verskeidenheid Pinkstergroepe en veral Afrika-onafhanklike kerke). Die kursus is oorspronklik in isiXhosa ontwikkel en aangebied en is nou volledig in Engels beskikbaar en daar is begin met ‘n Sesotho vertaling.

 

Doelwitte

  • om mense wat op verskillende vlakke in gemeentes leiding neem, te help om ’n dieper kennis van die Bybel te bekom en dit kontekstueel verantwoordelik te gebruik;
  • om persoonlike geloofsgroei van studente te bevorder en deur hulle ook die geloofsgroei van lidmate te dien;
  • om basiese bedieningsvaardighede te vestig.

 

Onderrig

Na 25 jaar waarin daar klasse op verskillende plekke in die Kaapse Skiereiland aangebied is met ‘n gelyklopende korrespondensie-kursus vir isiXhosa-leiers landwyd, het die bedieningspatroon verskuif. Vanaf 2016 vorm die Sokhanya-kursus deel van die Nehemia Bybelinstituut van Bybel-Media in Wellington. Die kursus staan bekend as die Sokhanya Bible Program. Onderrig geskied deur korrespondensie landwyd. Studente word aangemoedig om studiegroepe te vorm om saam die kursus deur te werk. Die inskakeling by die Nehemia Bybelinstituut bied infrastruktuur en open nuwe areas van toegang wat vroeër nie moontlik was nie.

Die Sokhanya kantoor word beman deur mnr Jerry Seseko. Hy kan by onderstaande gegewens gekontak word vir inligthing en inskrywings.

Die Sokhanya-kursus is in die proses om vir akkreditasie as nasionale kwalifikasie op NQF vlak 2 aansoek te doen. Vir die doel word bepaalde bedieningsgerigte komponente, soos deur die kwalifikasie bepaal word, bygewerk.

 

Kostes

Kostes word so laag moontlik gehou aangesien die kursus spesifiek gerig is op leiers uit die minder gegoede deel van die samelewing wat nie duur kursusse kan bekostig nie. Die programkoördineerder se salaris moet deur fondse van buite Bybel-Media gedra word. Vir die doel is daar ‘n vennootskap tussen Getuienisaksie, Bybel-Media en betrokke gemeentes om vir sy salaris in te staan.

 

Raak betrokke

  • Gemeentes en lidmate word uitgedaag om inisiatief te neem om met studiegroepe vir Christene uit die Xhosa- en Sotho-gemeenskappe in hulle omgewing te begin. Materiaal om fasiliteerders by te staan, is beskikbaar. Daar is reeds gemeentes waar die bediening wonderlike vrugte lewer.
  • Gemeentes kan by die Sokhanya-vennootskap aansluit en lidmate kan as donateurs betrokke raak deur die Getuienisaksie-kantoor te skakel by 021 957 7204.
  • Bydraes kan ook spesifiek vir die kostes van vertaling gemaak word.

 

KONTAK

Mnr Jerry Seseko
021 864 8232
sokhanya@bmedia.co.za