Zimbabwe: Morgenster Vennootskap

Die aanloop tot die stigting van die vennootskap:

Heelwat gemeentes in Suid-Afrika het, veral na die rampspoedige Zimbabwe-verkiesing in 2008 en die daaropvolgende ekonomiese en menslike ellende, tot die Morgenster-Noodfonds (tans  genoem die Henry Murray Gedenkfonds) begin bydra. Baie gemeentes het in hierdie tyd ook op uitreike na Zimbabwe gegaan.

’n Aantal gemeentes in die Suid-Kaap rondom George, Oudtshoorn en Ladismith het al jarelange verbintenisse met Morgenster en die RCZ (Reformed Church in Zimbabwe). Ook rondom Pretoria is lidmate aangegryp deur die nood in Zimbabwe en’n aantal gemeentes wou deur uitreike en die verskaffing van kundigheid direk daar betrokke raak.

Die groot toename in belangstelling het egter vir Henry Murray, hoof van die teologiese skool op Morgenster, genoop om die koördinering van uitreike meer gestruktureerd te bestuur. Om hom hierin by te staan, het Floors Meyer van George en Nico Haarhoff van Pretoria die inisiatief geneem en na ’n paar maande se beplanning die Tweebeen-vennootskap vir Morgenster tot stand gebring.

Die stigting van die vennootskap:

Op Woensdagaand, 24 Maart 2010, is die noordelike been van die Morgenster Vennootskap in die kerksaal van die NG Gemeente Rooihuiskraal geloods, en in Julie 2010 het die suidelike been in George-Suid tot stand gekom. Elke been het ’n bestuurspan met ’n koördineerder – in die noorde is dit Nico Haarhoff (nicohaarhoff@gmail.com) en in die suide is dit Louis Fourie (pnageorge@gmail.com).

Die visie van die Morgenster Vennootskap is om vanuit Suid-Afrika verhoudinge met die kerk in Zimbabwe te bou. Hulle werk saam as vennote in die opbou van die gemeentes – die RCZ dui prioriteite aan en werk saam in die besturing van die proses. ’n Interafhanklike verhouding ontstaan waar daar by mekaar geleer en gebaat word.

Skakeling met die Teologiese Skool het gedien as eerste stap van samewerking binne die Morgenster Vennootskap. Die langtermyndoel is om al hoe breër met die RCZ se ander bedieninge en gemeentes saam te werk. Wyer skakeling vind reeds plaas, soos tussen die NGK Ladismith (Kaap) en die RCZ Dzoro-gemeente.

Getuienisaksie

Getuienisaksie  van die NG Kerkfamilie in die Kaapstreek fasiliteer en ondersteun die vorming van vennootskappe. Die Partnership Agreements wat met ons susterkerke in die RCZ in Zimbabwe, die CCAP in Malawi en die IRM in Mosambiek oor vele jare gevorm is, bied die breë raamwerk waarbinne vennootskappe van gemeentes betrokke kan raak in ’n verskeidenheid van bedieninge en verhoudinge met plaaslike gemeentes. Kobus Odendaal (missio@kaapkerk.co.za) is binne Getuienisaksie vir die Zimbabwe-, Malawi- en Mosambiek- streke verantwoordelik.

Kontak

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za