Zithulele Vennootskap

Die Zithulele-vennootskap het aan die begin van 2002 tot stand gekom. Die doel daarvan was om die bediening in die VGK Zithulele, Transkei te ondersteun en uit te brei, en om sterk verhoudings tussen die onderskeie vennote te ontwikkel.

Aanvanklik het die vennootskap bestaan uit gemeentes in die:

  • Wes-Kaap (NGK Kenridge en NGK Sonstraal);
  • Oos-Kaap (NGK Somerstrand, NGK Dias [Port Alfred]),
  • Suid-Kaap (NGK Joubertina) en
  • natuurlik ook VGK Zithulele.

Benewens die betrokkenheid van die gemeentes self, bestuur die vennootskap ook die Dias Trust deur benoemde trustees uit die onderskeie gemeentes. Die Dias Trust is gestig spesifiek met die doel om evangelisasie in die Transkei te bevorder.

Vennootskapsaktiwiteite behels gewoonlik deurlopende voorbidding en finansiële steun vir die werk op Zithulele; ’n jaarlikse vennootskapsbyeenkoms (in Februarie) waartydens ons die jaar se besoeke en projekte beplan (ons bid en kuier saam en versterk so ons bestaande vriendskapsbande); twee besoeke – een geanker deur Sonstraal en een deur Kenridge en Durbanville-Bergsig – waarby gemeentelede uit verskillende gemeentes aansluit. So byvoorbeeld het Somerstrand al verskeie jong onderwysers en studente saamgestuur na die Winterskool en het die belydenisklas van Maitland in 2009 by die bouprojek ingeskakel. Van tyd tot tyd besoek lidmate van Zithulele weer die ander vennote. In 2014 was daar weer twee besoeke, geanker deur Kenridge en Sonstraal – ‘n winterskool by Seaview Senior Secondary (op Zithulele), en deelname aan die Vrouekonferensie.

So ʼn uitreikbesoek staan op verskillende bene: die gewone deelname aan gemeente-aktiwiteite, projekte saam met die jeug en die vroue, skolingsgeleenthede vir gemeenteleiers, een of meer bouprojekte, die Winterskool by Seaview, en ondersteuning aan die hospitaal (gewoonlik probeer ons mediese spesialiste op die span saamneem).

Sedert einde-2009 het informele gesprekke binne die Zithulele-vennootskap begin oor die moontlike uitbreiding van die werk. In Februarie 2010 is die saak deur die gemeentelede van Zithulele self op die tafel geplaas tydens die vennootskapsvergadering. Die VGK Zithulele het die daad by die woord gevoeg en ’n naweekbesoek aan Butterworth onderneem – ds. Ntlatywa is die konsulent van die vakante gemeente op Butterworth. Die uitbreidingsgesprekke het verdere momentum gekry tydens die besoeke van Kenridge en Sonstraal aan Zithulele in September/Oktober 2010 en ʼn eksplorasiebesoek aan die einde van November 2010. Die eksplorasieverslag is beskikbaar by Kobus Odendaal (missio@kaapkerk.co.za) by die KGA van die NG Kerkfamilie Kaapstreek, of by Johann du Plessis (johdup@netactive.co.za) van die NGK Kenridge.

Ons bid vir:

  • ʼn nuwe groeiseisoen vir die Xhosasprekende gemeentes in die Oos-Kaap;
  • leierskapsontwikkeling in die verskillende gemeentes waarvan baie tans nie gemeentepredikante het nie;
  • die vestiging van ‘n vennootskapsnaaf (hub) vir die werk in die voormalige Transkei en Ciskei, en
  • nuwe vennote en vennootskappe met meer Xhosasprekende gemeentes.

Kontak

Voorsitter:
Andries Cilliers (Sonstraal)
andries@apcilliers.co.za