Gemeentegetuienis

Nuusbriewe

CBR Maart 2022
CBR June 2021

 

Doelwitte:

 • Om gemeentes te ondersteun en te begelei in die transformasieproses van hul missionale roeping, sodat hulle uitreik, diens en getuienis binne die gemeente en in die gemeenskap meer tot sy reg kan kom;
 • Om kapasiteit te help bou op gemeente- en ringsvlak;
 • Om diens en getuienisgeleenthede in breër verband (in diens en belang van gemeentes) te ondersteun deur deur middel van bestaande en nuwe vennootskappe en netwerke;
 • Om gemeentes te bemagtig om buitekerklikes/kerklos-mense te bedien en na uit reik.

Spesiale projekte

Ondersteuning en skakeling met bestaande uitreikaksiebedieninge in diens van en in belang van gemeentes:

 • Straatwerk (Kaapstad) en MES Aksie (Bellville);
 • Omgewingsorg (Ekologie);
 • Gevangenesbearbeiding (Hope Prison Ministry);
 • Sokhanya (teologiese opleiding aan kerkleiers van die AOK);
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB);
 • Sport- en Spelbediening (vestiging van ‘n holistiese evangelisasie-aksie);
 • Bediening aan buite-kerklikes / “kerklos” mense (vgl riglyn nr 7).

Bystand en ondersteuning aan spesifieke gemeentes:

Strategiese vennote en mede-werkers:

* CBR & Belangrike Dokumente

 

Bestuurder

Stephen Pedro
(+27) 21 957 7183
(+27) 67 770 5986
stephen@kaapkerk.co.za
 

Taakspanlede

Voorsitter:Danny Bock (Gemeentebediening)

Moses Baartman (Gemeentebediening)
Reggie Nel (Gemeentebediening)
Xolani Mhobo (Gemeentebediening)
Angelique Ghall (Getuienisaksie)
Mawande Soga (Gemeentebediening)
André Agenbag (NG Kerk PSD: Gemeentebegeleiding)
Babalwa Sifuba (Kontekstuele Bybellees)
Stephen Pedro (PSD: Gemeentegetuienis)