Gemeentegetuienis

Belangrike Dokumente:

Doelwitte:

 • Om gemeentes by te staan, te help toerus om hulle lewe en uitreik met diens en getuienis optimaal te ontwikkel en uit te voer;
 • Om diens en getuienisgeleenthede in breër verband, in diens en belang van gemeentes saam met bestaande bedieninge en organisasies te ontwikkel en uit te bou, nuut te vestig, dmv bestaande en nuwe vennootskappe en netwerke;

Bystand aan en samewerking met bestaande uitreikaksiebedieninge in diens van en in belang van gemeentes:

 • Straatwerk (Kaapstad) en MES Aksie (Bellville);
 • Omgewingsorg (Ekologie);
 • Gevangenesbearbeiding (Hope Prison Ministry);
 • Sokhanya (teologiese opleiding aan kerkleiers van die AOK);
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB);
 • Sport- en Spelbediening (vestiging van ‘n holistiese evangelisasie-aksie);
 • Bediening aan buitekerklikes/kerklos-mense (vgl riglyne punt 7.).

Bystand by en ontwikkeling van bedieninge en ondersteuningsvennootskappe met en in belang van spesifieke gemeentes:

 • VGK Makhathini KZN;
 • VGK Msinga KZN;
 • VGK Oos-Kaapland (huidig leierskapsontwikkeling, saam met ander).

Strategiese vennote en mede-werkers:

 • NG-, VG- en RCA-gemeentes;
 • Ringe;
 • Sinodes;
 • Sinodale bedieninge: Toerusting;
 • Communitas (Gemeentelike Bediening, GKS, SAVGG);
 • Diaconia;
 • KZN: NGK- en VGK-sinodes, ringe en gemeentes;
 • NBI/Bybelmedia;
 • Hugenote Kollege (HK): Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB);
 • Veritas.

Bestuurder

Stephen Pedro
(+27) 21 957 7183
stephen@kaapkerk.co.za