Gemeentegetuienis

 

VIDEO: Ondersteuning en begeleiding aan GEMEENTES & RINGE

Nuusbriewe

 

Ons missie

1. Om ringe en gemeentes te ondersteun en te begelei om:

 • die visie van Gemeentegetuienis uit te leef: om saam in en vanuit Afrika te dien en te getuig.
 • diens en getuienis in die middelpunt van die bediening van gemeentes te plaas. Om saam te dien en te getuig as VGK- en NGK-gemeentes tesame met die plaaslike ekumeniese kerk.

2. Om VGK Kaapland-gemeentes, veral dié sonder predikante, te begelei om missionale gemeentes te word.

 

Ons fokusareas

Om ons missie en missionale doelwit te bereik, fokus ons op

 • die missionale transformasie van gemeentes – om gemeenteleiers te ondersteun en te begelei om ‘n kultuur van missionale (na buite gerigte) gemeentes te wees.
 • bou van gemeentelike leierskapskapasiteit – om gemeenteleiers toe te rus en te bemagtig om die missionale transformasie van hul gemeentes te fasiliteer en om missionale en transformasionele leiers te wees.
 • die bou van gesonde, sterk en ingeligte ringe – om ringe te ondersteun en te adviseer met betrekking tot sinodale beleide en mandate en om hulle toe te rus om sterk en gesonde kerkverbande onder gemeentes te bevorder.
 • die mandaat en take van Gemeentegetuienis – om gemeentelike bedieninge van die VGKSA te ondersteun in die uitvoering van hul hooftaak en doelwitte om:

  • gelowiges (gemeente) toe te rus vir diens en getuienis
  • hulp ten opsigte van die ontwikkeling van materiaal om gelowiges toe te rus.
 • navorsing en opleiding – om leiers met vermoëns te bemagtig, om hul gemeentes te lei om onder andere in multikulturele kontekste te dien en te getuig.

Strategiese vennote

 • Gemeentes en ringe
 • taakspanne by Getuienisaksie
 • gemeentelike bedieninge van VGKSA Streeksinode Kaapland
 • gemeentelike begeleiding (Communitas)
 • Diaconia
 • affiliasiebedieninge
 • Beyers Naudé Sentrum vir Openbare Getuienis.

Assistente

Om hierdie reusetaak te bestuur en te fasiliteer word die taakspanbestuurder bygestaan deur ‘n taakspan en opgeleide gemeentefasiliteerders (VGKSA Kaapland-leraars en gelisensieerde kandidate) en deur Leoné Prinsloo, administratiewe koördineerder van Gemeentegetuienis..

 

Projekte en programme

Die volgende projekte en programme word bestuur, gekoördineer en gefasiliteer om ons ondersteunings- en begeleidingsdiens te versterk:

 • Die Kontekstuele Bybelstudie  om gemeentelike kapasiteit en lewenskragtigheid te help opbou en om gemeenskaplike uitdagings aan te spreek en by te dra tot gemeenskapsontwikkeling.
 • Ondersteuningsprogram vir VGKSA-gelisensieerde kandidate (proponente) terwyl hulle wag om beroep te word.
 • Die ontwikkeling van missionale leierskap, gefokus op leraars van ons Oos-Kaapse ringe.
 • Boys2Men-bediening om gemeentes se getuienis te ondersteun met betrekking tot geweld teen vroue en kinders.

 

Kontak

Stephen Pedro (Bestuurder)
(+27) 21 957 7183
(+27) 67 770 5986
stephen@kaapkerk.co.za
 

Taakspanlede

• Ds André Botha (Voorsitter)
• Ds Zukile Bloro (Ondervoorsitter)
• Oud. Lynette Roelfse (Skriba)
• Prof. Reggie Nel (Ekspertlid)
• Ds Aidan Windvogel (Addisionele lid)
• Ds Xolani Mhobo (Addisionele lid)
• Ds John Holtzhausen (NGK-verteenwoordiger: Getuienisaksie)
• Ds Randow Sabatha Jantjies (VGK-verteenwoordiger: Getuienisaksie)
• Ds Gustav Meyer (Mede-voorsitter: NGG – Nuwe Geloofsgemeenskappe)
• Ds Glenda Fredericks (Medevoorsitter: NGG – Nuwe Geloofsgemeenskappe)
• Ds Stephen Pedro (VGK PSD: Gemeentebegeleiding)
• Ds André Agenbag (NGK PSD: Gemeentebegeleiding)