ONS TAAK

Getuienisaksie bestaan uit vier taakspanne:

 

Ons ontwikkel, fasiliteer en bestuur netwerke, vennootskappe en werksaamhede, soos deur die drie kerke (NG Kerk in SA [Wes-en-Suid-Kaap], VG Kerk Kaapland en die RCA) ooreengekom, op grondslag van die Getuienisaksie-reglement (vgl Regl 12b) en soos van tyd tot tyd aangepas en ooreengekom.

Kobus Odendaal
(+27) 21 957 7179
missio@kaapkerk.co.za

* Lees verder

  

Gemeentes, ringe en susterkerke word bygestaan om hul getuienis missionêr uit te leef. Vennootskaplike getuienisbedieninge word saam met mede-gelowiges uit die familie van NG Kerke op die verskillende bedieningsterreine in en vanuit Afrika ontwikkel.

Stephen Pedro
(+27) 21 957 7164
stephen@kaapkerk.co.za

* Lees verder

  

Ons is ’n diensarm van Christelike kerke wat nie die voorkeure of styl van een spesifieke denominasie verteenwoordig nie. Hierdie bediening verteenwoordig die hele kerk van Christus in die werkplek en is as sodanig gerig op mense in hul werksituasies. Ons is ’n gewete vir die markplein ; ondersteun  Christengelowiges en bring die evangelie aan ongelowiges;  is ’n skouer vir mense wat swaarkry en  Arbeidsbediening bied ook relevante opleidingsprogramme aan wat nie net waarde toevoeg  tot die lewe van individuele werknemers nie, maar ook bydra tot die sukses van maatskappye en organisasies. Ons fokusareas is  Seelui en Vissers (Biblia Hawesending), Transnet en  Handel en Nywerheid (enige plek van werk).

Carin Brink
(+27) 21 952 1531
cbrink@kaapkerk.co.za

* Lees verder

 

Die Sentrum vir Publieke Getuienis wil die evangelie in die wydste moontlike sin na die markplein bring. Dit wil die versoeningsboodskap van Jesus Chritus verkondig, maar ook konkrete gestalte daaraan gee in van die mees aktuele kwessies waarmee ons gekonfronteer word. Dit wil gesprek en dialoog op plaaslike vlak bevorder en die kerk se kontak en netwerke met die media, regering en besighede verhoog.

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za 
Twitter

 * Lees verder