ONS TAAK

Getuienisaksie bestaan uit ses taakspanne:

 

Ons is ’n diensarm van Christelike kerke wat nie die voorkeure of styl van een spesifieke denominasie verteenwoordig nie. Hierdie bediening verteenwoordig die hele kerk van Christus in die werkplek en is as sodanig gerig op mense in hul werksituasies. Ons is ’n gewete vir die markplein; ondersteun  Christengelowiges en bring die evangelie aan ongelowiges en is ’n skouer vir mense wat swaarkry. Arbeidsbediening bied ook relevante opleidingsprogramme aan wat nie net waarde toevoeg  tot die lewe van individuele werknemers nie, maar ook bydra tot die sukses van maatskappye en organisasies. Ons fokusareas is  Seelui en Vissers (Biblia Hawesending), Transnet en  Handel en Nywerheid (enige plek van werk).

Jaco Leeuwner
082 047 7487
cape@imsa.partners

 

Die taakspan wil graag mense help om hul wortels in die skepping te herontdek deur terug te gaan na die Bybel se narratief oor die natuur en skepping. Die skepping speel ʼn belangrike rol in God se storie met die mens en ons droom is om mense te begelei na die besef dat ons lewe en geloof nie losgemaak kan word van die natuur nie.

Hanli Grové
083 226 6333
hanli.groenewald@gmail.com

 

Ons ontwikkel, fasiliteer en bestuur netwerke, vennootskappe en werksaamhede, soos deur die drie kerke (NG Kerk in SA [Wes-Kaapland], VG Kerk Streeksinode Kaapland en die Reformed Church in Africa) ooreengekom, op grondslag van die Getuienisaksie-reglement (vgl Regl 12b) en soos van tyd tot tyd aangepas en ooreengekom.

Daniël de Wet
(+27) 21 957 7179
missio@kaapkerk.co.za
 
  

Die taakspan dink na oor hoe daar nie net programme nie, maar ook hoe kultuurveranderinge in gemeentes en geloofsgemeenskappe gekultiveer kan word sodat mense weer kan passievol raak oor die verkondiging van Jesus Christus as die kern van hulle doel en bestaan. Die taakspan dink na oor hoe gewone lidmate bemagtig kan word en hoe evangelisasie nie meer beskou sal word as die alleenlike fokusarea van ‘n kommissie of komitee nie, maar die alledaagse werksaamheid van lidmate.

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za 

 

Gemeentes, ringe en susterkerke word bygestaan om hul getuienis missionêr uit te leef. Vennootskaplike getuienisbedieninge word saam met mede-gelowiges uit die familie van NG Kerke op die verskillende bedieningsterreine in en vanuit Afrika ontwikkel.

Stephen Pedro
(+27) 21 957 7164
stephen@kaapkerk.co.za
 
  

Die Sentrum vir Publieke Getuienis wil die evangelie in die wydste moontlike sin na die markplein bring. Dit wil die versoeningsboodskap van Jesus Chritus verkondig, maar ook konkrete gestalte daaraan gee in van die mees aktuele kwessies waarmee ons gekonfronteer word. Dit wil gesprek en dialoog op plaaslike vlak bevorder en die kerk se kontak en netwerke met die media, regering en besighede verhoog.

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za