Sentrum vir Publieke Getuienis

 

Webwerf: www.publiekegetuienis.org

VERSLAG VAN DIE SENTRUM VIR PUBLIEKE GETUIENIS SINODE 2023

Wie is ons?

Die Sentrum is ‘n gesamentlike inisiatief van die Ned Geref Kerk (Sinode Wes-Kaapland) en die Verenigende Gereformeerde Kerk (Streeksinode Kaapland)

Die voorsitter van die raad is dr Llwellyn MacMaster (VGK).

 

Wat doen ons?

Die Sentrum bedryf publieke teologie met ‘n spesifieke fokus op kwessies wat die Suid-Afrikaanse sosio-ekonomiese konteks raak.

Die hooffokus is die vestiging en fasilitering van multikulturele dialoogsessies regoor Suid-Afrika. (Sien 100 Dorpe Dialoog); M.a.w. die groei van sosiale kohesie

  • Dit sluit in mediasie van konflik in verskeie gespanne gebiede
  • Asook die daarstel van modelle vir samewerking tussen kerk staat en besigheid (Bv. ALESCO)

Ons is ook betrokke by onderwys en kyk na alternatiewe onderwysmodelle (bv. na-ure onderrig en entrepreneurskap)

Die uitdaging van haweloses is ook hoog op ons agenda, met praktiese intervensies, beleidsformulering en konferensies/werkswinkels.

Die Sentrum is ook verantwoordelik vir die Hoop en Versoening Trust wat fokus op:

  • landelike ontwikkeling en vroeëkindontwikkeling;
  • Die trust is tans verantwoordelik vir die De Hoop behuisingsprojek tussen Calitzdorp en Oudtshoorn
  • Deur die trust is ons veral betrokke by die verskaffing van groentesaad vir gemeenskapsprojekte: GROEI Projek

Die Sentrum dien ook as die administratiewe kantoor vir die WCEN (Western Cape Ecumenical Network) wat ‘n ekumeniese netwerk bied vir ongeveer dertig denominasies en kerklike organisasies in die Wes-Kaap.

Hierdie netwerk hou soms staatsdepartemente soos Departement van Binnelandse Sake en die Meester, verantwoordelik vir hul onmenswaardige hantering van kliënte.

Ekologiese kwessies is ‘n groot erns vir die Sentrum en dr Hanekom dien ook op die raad van SAFCEI (Southern African Faith Communities Environmental Initiative).

 

Verdere fokusareas sluit in:

behuising, armoedeverligting, vaardigheidsontwikkeling en geloofsontwikkeling in ‘n moderne konteks.

Die sentrum het ook onlangs publikasies laat verskyn/publiseer/uitgee:

  • Bybelse antwoorde op die uitdagings van ons tyd (Bybelstudies) en Waarom glo ons (Apologetiek)
  • iThemba is die sentrum se nuusbrief wat 3 keer per jaar verskyn.

 

Kontak

Dr Braam Hanekom (Bestuurder)
083 302 8639
braam@kaapkerk.co.za

 

Kantoor

021 957 7202
spg@kaapkerk.co.za

 

Taakspanlede

• Ds Riaan de Villiers (Mede-voorsitter)
• Ds William Ficks (Mede-voorsitter)
• Ds Chris Wheeler
• Me Zanne Horrell
• Dr Deon Els
• Ds Cecile Murray-Louw
• Dr Johann Theron
• Ds Johannes Mouton
• Ds André Pekeur (VGK Prince Alfred Hamlet)
• Ds. Collin Goeiman (VGK Claremont)
• Ds Francis Samson (VGK Riebeek-Wes)
• Ds Noxolo Fihla (VGK Colesberg-Oos)
• Dr Sipho Mahokoto (VGK Kayamandi)
• Dr Braam Hanekom (PSD: Publieke Getuienis en Evangelisasie)
• Dr Daniël de Wet (PSD: Ekumeniese Vennootskappe in Afrika)
• Ds Stephen Pedro (PSD: Gemeentegetuienis)
• Ds Marinus Theron (Moderator: NGK)
• Ds Hendry Tromp (Moderator: VGK)
• Ds Wilden Hector (VGK Clanwilliam)