Afrika Ekumene

Doelwit

Verstewiging van samewerkende verhoudinge met susterkerke:

  • Suid van die Sahara,
  • Sentraal- en
  • Suider-Afrika

om vir Christus te dien en te getuig, in en vanuit Afrika.

 

Fokus

Ons fokus hier met die duidelike besef en die uitbou van ons:

  • interafhanklikheid (as een liggaam, een familie op weg na een sigbare kerk),
  • ons mede-verantwoordelikheid vir die verkondiging van die evangelie (bv. met teologiese opleiding; in verskeie praktiese dienste en getuienisprojekte),
  • en vir ons onderlinge hulpverlening aan mekaar (bv. gesamentlike visievorming met betrekking tot ons getuienistaak in die wêreld; materiële bystand; vgl riglyn 7.2.2.1).

 

Mede-bestuur en onderhouding

van gevestigde, uitgebreide vennootskapsverhoudinge met en bedieninge van ons susterkerke in Suider-Afrika:

 

Ontwikkeling en onderhouding

van vennootskapsverhoudinge met beperkte finansiële bystand en bedieningsondersteuning aan ons susterkerke in Afrika, Suid van die Sahara:

 

Netwerk-interaksie, tans beperkte betrokkenheid

 

Strategiese vennote en mede-werkers:

 

Bestuurder

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za