Afrika Ekumene

Doelwit

Verstewiging van samewerkende verhoudinge met susterkerke

 • Suid van die Sahara,
 • Sentraal – en
 • Suider-Afrika

om vir Christus te dien en te getuig, in en vanuit Afrika.

 

Fokus

Ons fokus hier met die duidelike besef en die uitbou van ons

 • interafhanklikheid (as een liggaam, een familie op weg na een sigbare kerk),
 • ons mede-verantwoordelikheid vir die verkondiging van die evangelie (bv met teologiese opleiding; in verskeie praktiese diens en getuienisprojekte)
 • en vir ons onderlinge hulpverlening aan mekaar (bv gesamentlike visievorming mbt ons getuienistaak in die wêreld; materiële bystand)( vgl riglyn 7.2.2.1).

 

Mede-bestuur en onderhouding

van gevestigde, uitgebreide vennootskapsverhoudinge met en bedieninge van ons susterkerke in Suider-Afrika:

 • RCZ en CCAP Harare in Zimbabwe
 • CCAP Nkhoma in Malawi
 • IRM Mphatso en IRM Tumbine in Mosambiek

 

Ontwikkeling en onderhouding

van vennootskapsverhoudinge met beperkte finansiële bystand en bedieningsondersteuning aan ons susterkerke in Afrika, Suid van die Sahara:

 • NKST in Nigerië
 • RCEA in Kenia

 

Netwerk-interaksie, tans beperkte betrokkenheid

 • RCJ in Japan (via Missie Japan)
 • Geopende Deure in Suid-Soedan (saam met AIC)
 • Free to Serve in Indië en Indo-China

 

Strategiese vennote en mede-werkers

 • NetACT
 • Member Care
 • NGK Algemene Sinodale kantoor
 • NGK Vrystaat Kommissie Getuienis
 • VDDG (NGK Familie in Diens en Getuienis)
 • Christelike Lektuur Fonds (CLF)

 

Bestuurder

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za