Ons sal ons lady by ontvangs, Dawn Erasmus, baie mis. Hierdie sterk vrou wat ’n boorling van Beaufort-Wes is, het haar vormingsjare in die Paarl gehad.

Dawn kom uit ’n sterk, geestelik-gefundeerde familie; haar ma en oupa (aan moederskant) veral, was brugbouers en gemeenskapversorgers. Haar oupa, eerw AD Andries,  was een van die eerste bruin predikante in die NG Sendingkerk en het aan die Wellington Sending Instituut studeer.

Haar ma (en rolmodel) was ’n maatskaplike werker in wie se voetspore sy wou volg, maar haar liefde vir sekretariële werk het geseëvier. Sy begin haar beroepslewe by die destydse Departement van Kleurlingsake, vanaf 1983 werk sy by die NG Sendingkerkkantoor se Diakonale Dienste en vanaf 1988 by die Kommissie vir Getuienisaksie.

Hoogtepunte in haar werk was onder andere die reël van kampe vir geestelike werkers  van so ver as die Oos-Kaap en Karoo. Dawn was daar om die innerlike te versterk en het gedeel in hul kampvuur-sange.

’n Ander hoogtepunt was toe die Kommissie vir Getuienisaksie in 1991 ’n gesamentlike kommissie van die VGK , RCA en NGK hier in die Wes-Kaap geword het; van toe af kon uitreike en projekte sáám deur gemeentes onderneem word.

Nog ’n hoogtepunt was toe Dawn in 1995 die voorreg gehad het om deel  van die NGK Vrouebediening-span te kon wees wat Makhathini  besoek het, asook toe hul eie gemeente (VGK Zions in die Paarl) na Msinga begin uitreik het.

Dawn se grootste uitdaging was om kontak tussen die Getuienisaksie-kantoor en gemeentes telefonies lewendig te hou. Daar was ook tye toe sy baie negatiwiteit beleef het, maar dit het haar nooit afgeskrik nie. Dit was uiters belangrik om ’n gesonde telefoniese verhouding te hê en altyd brûe te bly bou.

Sy wil nou heelhartig by haar gemeente se Diens en Getuie-kommissie  betrokke raak, veral om stukkende vroue en senior burgers by te staan en te fokus op huis- en hospitaalbesoeke.

Dawn het twee pragtige dogters; Illse (37), ’n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder en Zaneta (32), ‘n instruktrise in Latynse danse wat tans besig is om haarself as ’n moderne dans-onderwyseres te bekwaam.

Dawn, mag jy jou aftrede terdeë geniet en ons nooit vergeet nie. Ons gaan jou baie mis.