Vlnr: Dr Christopher Munikwa (visie-moderator), mnr Mhizha (kassier), ds Pandasvika (nuwe moderator), Kobus Odendaal (Getuienisaksie Kaapstreek)

Dit is vir ons ‘n groot vreugde dat ons verhouding met ons susterskerk in Zimbabwe, die RCZ (Reformed Church in Zimbabwe) na al die jare nog so stewig staan.

Kobus Odendaal, bestuurder van Getuienisaksie se Taakspan Afrika Ekumene, was in September weer op besoek aan die RCZ se Sinodesitting te Morgenster en was, soos altyd, aangegryp deur die hartlikheid waarmee hy ontvang is. Tydens hierdie geleentheid het hy dan ook groeteboodskappe namens die VGK Kaapstreek Sinode en die Sinode NGK Wes-Kaapland oorgedra.

Beide die nuwe moderator, ds. Pandasvika en die nuwe assessor of visie-moderator, dr. Christopher Munikwa, is deur Getuienisaksie ondersteun as nagraadse studente aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie. Die teologiese skole-netwerk, NetACT (http://netact.christians.co.za/), was ook deel van hierdie ondersteuning.

Ondanks die bewindsoorname duur die ekonomiese onsekerheid en verval steeds voort in Zimbabwe.  Die Zimbabwiese dollar wat saam met die US dollar gebruik word se gebruikswaarde het reeds aansienlik afgeneem en die ou probleem van hiper-inflasie steek weer sy kop uit.  Die RCZ het geweldige uitdagings om te bowe te kom, wat deur die politieke situasie en ekonomie vererger word.

Baie van hul ekonomies-aktiewe lidmate het as gevolg hiervan ’n nuwe lewe gaan soek in Suid-Afrika; selfs in Brittanje en Australië.  In hul nuwe tuistes kom hulle weer gou bymekaar en vorm geloofsgemeenskappies.  Dr Christopher Munikwa is juis aangestel om gemeentes van die RCZ hier in Suid-Afrika te bedien.

Ons is dankbaar vir ‘n paar van ons gemeentes wat hulle kerksale beskikbaar gestel het vir ons susterskerk om hier, in die vreemde, kerk te kan wees.

 

Kontak
Kobus Odendaal
missio@kaapkerk.co.za