Kerkraadslede van die VGK en die NGK op Calitzdorp het onlangs vergader om saam te gesels oor die toekoms van hul dorp. Vrae wat bespreek is, sluit in: Wat is die stand van verhoudinge en sosiale kohesie op die dorp? Wat is die grootste uitdagings nou? Hoe sien die verskillende gemeenskappe dit? Wat is die een of twee aksies wat nou geloods moet word?

‘n Hele aantal bekommernisse is uitgespreek. Soveel van die knellende sosiaal-maatskaplike uitdagings van ons land en die platteland vind ons ook hier. Daar is egter besluit dat kommunikasie en koördinering tussen kerkgenootskappe, maar ook ander rolspelers (insluitend die munisipaliteit) verhoog moet word. Die verfraaiing en skoonmaak van die dorp asook samewerking met die munisipaliteit ten opsigte van ‘n projek rakende dwelmmisbruik is ook op die tafel. Ds Jan Bronkhorst het ook ‘n hele lys van verdere moontlikhede vanuit ‘n ontwikkelings-perspektief, na die gesprek aan ons gestuur. Lees HIER

Vanuit ’n ontwikkelings-perspektief, die volgende uitdagings re Calitzdorp-milieu:

  • Leierskap benodig identifisering, erkenning en ontwikkeling.
  • Klem moet doel-bewustelik meer op positiewe gebeure geplaas word.
  • ’n Klemverskuiwing van eenwording na samehorigheid word benodig.
  • Verskeidenheid en diversiteit moet verpositief word.
  • Ontwikkeling moet de-politiseer en lokaliseer word.
  • Skole benodig grotere gemeenskap- en finansiële ondersteuning.
  • Vroeëkindontwikkelingsprogramme moet in alle areas geanker word.
  • Plaaslike vaardigheidsopleiding moet ontwikkel word.
  • Die vestiging van klein besighede is broodnodig.

Geen van bovermelde is onmoontlik nie; dit kort wel aanvaarde leierskap van intensie en deursettingsvermoë. Persepsies, ook t.o.v. ras-benepenheid, en sosio-politieke insprake is waarskynlik van die grootste struikelblokke wat goedskiks seëvier. Calitzdorp, miskien beter as vele ander plattelandse gemeenskappe, is ideaal in situasie en omgewing geplaas om al hierdie uitdagings as deurlopende inspraak aan te pak. Die verantwoordelikheidsrol van gemeenskappe, ook geloofsgemeenskappe, moet uitgeklaar word.

Sinopsis: Gemeenskapsleiers; Gemeenskapshoop; Gemeenskapstrots.

Kontak

Braam Hanekom
braam@kaapkerk.co.za