Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis ondersteun graag VGK Kaapland-gemeentes wat proponente wil beroep. Ongeveer 50 persent van dié gemeentes is sonder leraars (vakant) en dit is dus dringend-noodsaaklik dat gemeentes alle ondersteuning moontlik in hierdie verband moet kry.

Ds Stephen Pedro, PSD Gemeentegetuienis, is onlangs deur die VGK Villiersdorp versoek om leiding te kom help gee ten opsigte van hul gemeente se beroepingsproses.

Ds Pedro het die proses voorafgegaan met ‘n verkenningsgesprek, wat tegelykertyd ook as behoeftebepaling van die gemeente gedien het. Daarna is ‘n werkswinkel op Saterdag 18 Januarie aangebied aan 35 kerkraadslede, leiers van die gemeente se diensverenigings en enkele lidmate wat voorheen in leierskapsposisies was.

Ds Pedro verduidelik: “Ons het tydens die werkwinkel met Osmer se Prakties-teologiese Interpretasie se vier vrae gewerk om die beroepingsproses te begin. (Wat gebeur in ‘n gegewe konteks? Waarom gebeur dit? Wat behoort eintlik te gebeur? Hoe kan die leiers die konteks help verander sodat die Christelike getuienis en gestuurdheid beter sigbaar word?) Die Godslens, gemeentelens en gemeenskapslens van die gemeente is ondersoek en ‘skoongemaak’ sodat hulle duideliker kan sien en verstaan wat God alreeds besig is om te doen, asook hoe en waar hulle as gemeente kan en moet inskakel by die beweging van God se Gees.”

Die eerste twee sessies is so ingerig dat die tafelgesprekke en terugvoering van die groepe veral tot hul reg kon kom; interaksie wat broodnodig was om hul uitdagings as gemeente te kon identifiseer en oor oplossings en uitkomste te kon besin.

Die leierskap het hierop ingekoop en besluit om geloofsonderskeidend die beroepsproses verder aan te pak.

En die pad vorentoe? Ds Pedro antwoord: “Ek wil graag as PSD met VGK Villiersdorp Gemeente ‘n pad loop. As die kerkraad daarvoor te vinde is, sal ons graag nog ‘n begeleier wil betrek wat die proses verder kan begelei. Tans is ons besig met ‘n etnografiese ondersoek wat ook die gemeente se lense verder sal opskerp om duideliker te kan sien en verstaan wie hulle voor God is – as gemeente en in die gemeenskap.”

Die kerkraad en gemeente sien uit na die reis verder en is opgewonde oor wat God besig is om te doen vir en saam met hulle.

Kontak ds Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za.