Ds Stephen Pedro, Predikant in Sinodale Diens (PSD) van die Taakspan Gemeentegetuienis was die afgelope naweek (14 tot 16 Februarie) op besoek aan die Ring van Graaff Reinet.

Die besoek het ingesluit gesprekke met die twee voltydse leraars en ‘n werkswinkel met nege van die 13 ringsgemeentes. Hy vertel: “Die werkswinkel, wat deur ongeveer 80 deelnemers bygewoon is, is begin met ‘n Wandel in die Woord-sessie. Daar is gefokus op Jes. 43:14-21 met die oproep om raak te sien dat God besig is om ook iets nuuts in die VGK Streeksinode Kaapland te doen; dat dit op die punt staan om te gebeur en dat Hy ons uitnooi om deel te neem aan die maak van ‘n pad in die woestyn waarin die VGK haar bevind.”

Na hierdie inleiding het die deelnemers een van die grootste uitdagings waarmee hulle al vir baie jare worstel, bespreek – nege van die dertien gemeentes moet sonder ‘n leraar funksioneer.  In hierdie hele ring is daar slegs twee voltydse – en twee tentmaker-leraars; iets waaroor baie  deelnemers hul besorgdheid uitgespreek het.

Daar is gepraat oor die Sentrale Fonds wat die Streeksinode Kaapland juis vir hierdie doel in die lewe geroep het. Die fonds gee aan Gemeentegetuienis die mandaat om sukkelende gemeentes wat graag ‘n proponent of predikant sonder ‘n gemeente wil beroep, te ondersteun. Dit word gedoen deur die gemeente dan finansieel ‘n hupstoot te gee en hulle te help met leierskapsontwikkeling. Dit is reeds toegepas in gemeentes soos Rietvlei en Lusikisiki in die Oos-Kaap.

Daar is ook gepraat oor die 1 000-Lidmaat Projek wat beoog word om die Sentrale Fonds verder volhoubaar te help versterk sodat meer gemeentes in die toekoms uit hierdie fonds ondersteuning kan kry.

Ds Pedro vertel verder: “Ons het ook gepraat oor die sinodale aanbod om gemeentes te ondersteun en te begelei in die ontwikkeling van hul missionale roeping;  gemeentebegeleiers wat ons oplei om gemeentes te begelei op hul missionale reis. Ek het veral beklemtoon dat ons as VGK-gemeentes meer en meer na buite-gerigte, missionaal-gerigte gemeentes moet word wat nie net ‘n impak op mense binne ons gemeentes maak nie, maar ook en veral op ons gemeenskappe; veral diegene wat die ondersteuning, hulp en omgee van die kerk die nodigste het.”

Daar is ook kortliks gepraat oor die Kontekstuele Bybel Lees (KBL) Projek wat Gemeentegetuienis aan gemeentes wil bekendstel en KBL-fasiliteerdeers wat hulle wil oplei om gemeenteleiers te bemagtig om KBL ook op gemeentevlak te doen. Hierdie projek beoog om Bybellees ‘n inklusiewe oefening te maak en lidmate te bemagtig om agente en aktiviste van transformasie en herstel op persoonlike, gemeentelike en gemeenskaplike vlak te word.

“Verder is daar ook gepraat oor ons kerk se Geïntegreerde Bedieningsmodel (GBM) en dat ons graag wil sien dat meer en meer gemeentes dit implementeer en hul bedieninge inrig volgens die GBM,” verduidelik ds Pedro verder.

“Dit was voorwaar ‘n geseënde naweek en ek glo die bevestiging wat ons almal gekry het, was dat God inderdaad besig is om iets nuuts te doen; dat dit op die punt staan om te gebeur en dat ons die woorde van die Apostel Paulus mag herhaal en uitroep: ‘Ons is meer as oorwinnaars deur God wat ons krag gee.’ ”

Kontak ds Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.