Die afgelope naweek het daar ‘n baie belangrike konferensie by die VGK Midros, Middelburg in die Karoo plaasgevind waar die Ring van Graaff-Reinet byeengekom het.

Ds Stephen Pedro, PSD van Gemeentebediening, het die eerste van ‘n reeks konferensies gefasiliteer in opdrag van ‘n Sinodebesluit wat aan hom die mandaat gee om ringsgesprekke te inisieer oor hoe om by werkbare oplossings vir gemeentes sonder ‘n voltydse of deeltydse predikant (vakante gemeentes) uit te kom.

Daar was 34 deelnemers met twee predikante wat elf van die dertien gemeentes verteenwoordig het. Dit was ‘n baie geseënde gesprek en hulle het goeie terugvoer ontvang.

Ds Pedro het die gesprekke aan die gang gesit met vrae soos: “Wat is aan die gebeur?”, “Hoekom gebeur dit?” en “Hoe kan ons die skip draai deur vakante gemeentes op ‘n volhoubare manier te bedien?”

In die Ring van Graaff-Reinet met 13 gemeentes is daar byvoorbeeld net 3 predikante – twee voltyds en een ‘n tentmaker; tien van die gemeentes is vakant. Ds Stuurman is ‘n tentmaker en bedien die Xhosa-gemeente in Middelburg. Die ander twee predikante is ds Petrus Gysman (Graaff-Reinet) en ds Bradley Stoffels (Somerset-Oos).

Tydens die konferensie het ds Pedro die volgende voorstelle op die tafel van die ring geplaas:

  • daar moet oor die praktyk van konsulentskap herbesin word, aangesien dit prakties nie volhoubaar is nie;
  • die praktyk van tentmakersbediening moet ook aangemoedig word (soos dit terreg alreeds gebeur met die twee-loopbaanopleiding) sodat predikante nie 100% van hul gemeentes afhanklik is om hulle te onderhou nie;
  • nuwe bedieningsmodelle wat ‘responsive’, volhoubaar, behoeftegeöriënteerd en visiegedrewe is, is nodig vir hierdie nuwe tyd waarin ons kerk moet wees;
  • alternatiewe soos die bedienaarsopleiding is nodig, soos die NG Kerk reeds doen – lidmate word opgelei in prediking en pastoraat en neem dan verantwoordelikheid vir daardie spesiefieke bedieninge;
  • proponente kan vir ‘n paar maande aangestel word en Getuienisaksie sal dan, soos die afgelope drie jaar, hulle finansieel ondersteun; die betrokke gemeentes word dan deur middel van gesprekke en werkswinkels in ‘n geloofsonderskeidende reis begelei, gefasiliteer deur die PSD en opgeleide gemeentefasiliteerders;
  • kombinasiegemeentes is ook ‘n opsie: gemeentes wat geografies naby mekaar geleë is, kan dit oorweeg om te kombineer; elke gemeente behou sy selfstandigheid, maar hul gemeentevisie en bediening word een – hulle beroep saam ‘n predikant wat die twee of drie gemeentes bedien volgens ‘n ooreengekome kontrak;
  • die Tussenorde van die Kaapstreeksinodes (VGK en NG Kerk) moet ons help kyk na hoe daar meer gestruktureerd saamgewerk kan word; Britstown, Bredasdorp en Touwsrivier kan hier as voorbeelde dien.

Ds Babalwa Sifuba het ook die konferensie bygewoon en het die deelnemers bekendgestel aan die Kontekstuele Bybellees-metode (https://bit.ly/3jzhJLZ) Sy het ‘n aptydwekkersessie daaroor met hulle gedoen en sal dit opvolg met ‘n werkswinkel waartydens sy moontlike KBL-fasiliteerders sal identifiseer en hulle later sal oplei.

Ons dank die Here vir hierdie baie geseënde konferensie en die fasilitering daarvan deur Gemeentebediening.

Kontak Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.