Die afgelope Maartmaand was ‘n baie bedrywige tyd vir PSD Stephen Pedro, bestuurder van Gemeentegetuienis. Hy het ‘n hele paar geloofsonderskeidende prossesses met gemeentes gefasiliteer wat werkswinkels en verkenningsgesprekke ingesluit het. Tydens hierdie gesprekke is gefokus op die missionale roeping en taak van die gemeentes, asook op hul vakante leraarsposte, en nog vele meer. Die volgende gemeentes is in Maart besoek:

 VGK Kleinmond

Oor die naweek van 6 tot 7 Maart het Stephen ‘n verkenningswerkswinkel met die kerkraad en ander leiers van die gemeente gefasiliteer en die Sondag afgesluit deur die erediens te lei. Hierdie werkswinkel was die afskop van ‘n geloofsonderskeidende proses wat deur hom en ‘n gemeentefasiliteerder verder begelei sal word.

Na aanleiding van vrae soos: Wat is aan die gebeur in ons gemeente? (Wat is die konteks waarin ons kerk moet wees?) Hoekom gebeur dit? Wat kan gedoen word om ongunstige gebeure aan te spreek? kon Stephen as begeleier ‘n geheelbeeld en ‘n beter verstaan kry op die gemeente, hul bediening en die gemeenskap waarin hulle gemeente moet wees.

Die werkswinkel is afgesluit met ‘n gesprek ook hoe die leierskap van die gemeente ondersteun en begelei kan word deur die sinodale aanbod aan gemeentes.

 

Kerkleiers van die VGK Kleinmond in druk gesprek

VGK Bergsig

Op 16 en 17 Maart vanjaar het Stephen die verkenningsgesprek wat hy verlede jaar met VGK Bergsig gehad het, opgevolg met ‘n werkswinkel wat oor twee aande gestrek het. Dit was die eerste van ‘n reeks van drie werkswinkels wat hy en ‘n mede-begeleier met die leierskap van die gemeente gaan fasiliteer.

Na die verkenningsgesprek verlede jaar het die kerkraad onder leiding van die konsulent, ds Colin Goeiman, besluit om die geloofsonderskeidende reis voort te sit. Tydens die afgelope werkswinkel is daar op die skoonmaak van die eerste lens tydens die missionale reis gefokus, naanlik die Godslens. Die leiers is bekendgestel aan “wandel in die Woord” oor die twee aande, en die “Etnografiese ondersoek” is ook begin. Hierdie ondersoek gaan die leiers ‘n beter insig gee op die dominante kultuur van die gemeente en is deel van die skoonmaak van die Gemeentelens. Die tweede aand is afgesluit met die kies van ‘n “ankerteks” vir die gemeente. Dit sal vir die volgende jaar of twee tydens die gemeente se verskillende samekomste saam gelees word. Die gedagte van die ankerteks is om die gemeente saam te bind in die saamlees van dieselfde teks en ook veral saam te luister na wat die Heilige Gees vir die gemeente wil sê en ook so hul Godslens verder saam skoon te maak.

Die tweede Werkswinkel is geskeduleer vir 5 Junie 2021 waartydens die skoonmaak van die Godslens en die gemeentelens voortgesit sal word.

 

Stephen Pedro (in die middel met blou hemp) saam met die VGK Bergsig-gemeenteleiers. Konsulent, ds Colin Goeiman, staan heel links.

VGK Loxton en VGK Victoria-Wes

Op 18 Maart het Stephen twee afsonderlike verkenningsgesprekke met die kerkrade van VGK Loxton en VGK Victoria-Wes gehad.

Die doel van beide gesprekke was weer eens om ‘n beter insig te kry van die kontekste van die gemeentes, wat aan die gebeur is, hoekom dit gebeur en wat moet en kan gebeur. Verder is die proses van die geloofsonderskeidende reis of lense skoonmaak aan die leiers voorgehou en is ooreengekom dat die eerste werkswinkel met beide gemeentes nog in dié jaar sal plaasvind.

Die gesprek met VGK Loxton se kerkraad het ook saamgeval met die begin van die drie maande wat proponent Pieter Windvogel sal uithelp in die gemeente. Getuienisaksie ondersteun die gemeente ook tans met die vergoeding van proponent Windvogel.

Die aand voor die gesprek met die kerkraad van VGK Victoria-Wes, was Stephen bevoorreg om ook deel van die aannemingsproses van die finalejaar-katkisante te kon wees en het hy op versoek van die konsulent, ds Kenny van Rensburg, ‘n toesighoudende rol vervul. Volgens Stephen was dit ‘n ekstra spesiale aand omdat van die ouers van die katkisante oud-skoolmaats van hom was.

 

Loxton: Proponent Pieter Windvogel staan heel regs met van die kerkraadslede.

 

Victoria-Wes: Stephen (in die middel met die wit hemp) by die katkisante en hul ouers, asook van die kerkraadslede.

 

Kontak Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.