‘n Hartlike welkom aan Daniël de Wet wat op Woensdag 1 September die PSD-pos by Kobus Odendaal van Getuienisaksie begin oorneem het. Kobus sal nog in September saam met Daniël die pos help bestuur om die oorgang so glad moontlik te laat verloop.

In hierdie pos sal Daniël verantwoordelik wees vir die begeleiding van gemeentes in hul missionale getuienisverantwoordelikheid asook die Afrika-susterskerkverhoudinge wat ondersteuning van vennootskappe met die susterskerke, veral in Zimbabwe, Malawi en Mosambiek behels. Hy sal ook verantwoordelik wees vir die finansiële bestuur en administrasie van Getuienisaksie as gesamentlike diensgroep van die VGK en NGK in Kaapland.

Daniël het op die pragtige historiese Bolandse dorp, Tulbagh, grootgeword en skoolgegaan waar hy wonderlike kinderjare beleef het. Hy was van kleinsaf baie lief vir die buitelewe, sport en musiek. Hy het baie sportsoorte beoefen en musiekklasse op skool geneem; beide sport en musiek vorm steeds ‘n belangrike deel van sy lewe.

Daniël het alreeds op ‘n jong ouderdom besluit dat hy Jesus wil volg en dien. As kind het die plaaslike gemeentelede wat leiding geneem het met Sondagskool en Kinderkrans van kleinsaf ‘n groot invloed op Daniël se lewe gehad. Tesame hiermee het sy ouers ook ‘n bepalende invloed op sy geloofslewe gehad, veral op die manier waarop hulle hom in die verstaan van die Woord onderrig het en hoe om Jesus lief te hê en te volg. As 17-jarige hoërskoolseun het Daniël ervaar dat die Here hom vir die bediening roep en het hy na skool aan die Universiteit Stellenbosch teologie gaan studeer waar hy sy BA, BD, MTh en DTh behaal het.

Een van die dosente wat ‘n groot invloed op sy denke gehad het, veral in sy voorgraadse studie van Antieke Tale en Hebreeus, was prof Ferdinand Deist. By hom het Daniël ‘n liefde ontwikkel oor hoe jy moet verstaan wat jy lees; hoe jy dit moet vertolk. ‘n Nuwe wêreld van hermeneutiek het vir Daniël begin oopgaan – ‘n baie besondere ervaring vir hom. Die mense wat hom by die Fakulteit Teologie begelei het, het ook ‘n groot invloed op hom gehad.

Tans luister Daniël graag na die potgooie en lees boeke van die Nuwe Testamentikus, N. T. Wright en dié van Timothy J. Keller, ‘n Amerikaanse predikant wat medestigter van die Redeemer Presbyterian Church in New York was en alhoewel afgetree, steeds baie betrokke is. Daniël vind veral aanklank by hulle verstaan van evangelisasie in die tyd en konteks waarin ons leef. Dit alles het ‘n groot invloed op oor hoe Daniël sy roeping verstaan.

Daniël het ‘n breë beroepservaring oor die jare opgebou: hy was leraar by die NG Kerkgemeentes Suider-Paarl, Durbanville-Bergsig, Knysna en toe Stellenbosch-Wes. Voordat hy Knysna toe is, was hy ook predikant in Amsterdam (Nederland by die Cross Roads International Church). In hierdie tyd was Daniël altyd baie bewus van sy roeping. Hy verduidelik: “Almal wat gered is, is geroep en dit bepaal ook hoe ek kerkwees beskou.”

Dit was veral sy ervaring in Amsterdam waar die gemeente tot uit 40 verskillende nasionaliteite bestaan het, waar Daniël baie oor kruis-kulturele verhoudinge en -kommunikasie geleer het.  Hier was sy grootste uitdaging om die ‘lost in translation’-gevalle te help oplos, omdat mense mekaar so maklik verkeerd kon verstaan. Engels was vir die meeste hul tweede taal; ‘n resep vir kommunikasie wat maklik verkeerd kon loop! Hier het hy die waarde geleer van luister – hoe belangrik dit is om na mekaar te luister in die kerk. In hierdie tyd het hy ook klasgegee by ‘n teologiese seminarium, Tyndale Theological Seminary.

Ten opsigte van die PSD-pos wat Daniël vanaf 1 September beklee, verstaan hy dit as “dat ons gestuur is deur die Vader, wat die Seun gestuur het na die wêreld en die Vader en die Seun stuur die Gees. Waar ons ook al werk, is ons besig om ‘JA’ te sê vir die roeping wat die Here vir ons kom gee het. Daarom is missionaliteit nie iets nuuts nie; ons is geroep om getuies te wees van Jesus Christus. Dit gaan nie verby nie – solank ons op aarde is, is dit ons roeping. Jesus is die openbaring van wie God is. Daarom begin dit by Jesus wat die opdrag aan sy volgelinge gegee het; dat Hy in ons moet bly en ons in Hom, en dat ons moet vrug dra (Joh. 15:5). Dit sê iets van ons verbondenheid met God; dis die fondament van ons gestuurdheid. Dis ‘n voorreg om deel te kan wees van hierdie missie, hierdie opdrag. As dié gestuurdheid nie gedra word deur ons verhouding met die Here; ons verbondheid met die drie-enige God nie, is dit maar net nog ‘n projek.”

Daniël verduidelik verder: “Missio Dei beskryf die aard van God; dat Hy die sturende God is en ons word geroep om deel te wees van hierdie lewegewende beweging na die wêreld. Dit gee lewe hier in ons kontekste van ons plaaslike gemeentes, maar ook wyer in Afrika en die wêreld; om deel te wees van hierdie roeping.

“As ons dink aan die Afrika-susterskerkverhoudinge is dit my droom dat ons sal kan voortbou op die pragtige verhoudinge wat oor die jare gevestig is, waar interafhanklikheid so belangrik is en waar ons een liggaam, een familie is; dat ons mede-verantwoordelik is vir die verkondiging van die evangelie – vir hierdie gestuurdheid na die wêreld.

“My droom vir die kerk en vir myself in hierdie pos in my interaksie met gemeentes en die susterskerke in Afrika, is dat ons gehoorsaam sal wees aan die Woord. En dit begin deur lief te wees vir die Here; om Hom te dien met ons hele hart, siel, krag en verstand en mekaar ook regtig lief te hê.

“Ons moet leer om te luister na mekaar – as VGK en NGK, in ons gesprekke met ons susterskerke in Afrika; dat ons mekaar sal bly vashou, want ons behoort aan mekaar – ons behoort aan die Here

Daniël se vrou, Elmien, is ‘n grafiese- en webontwerper en hulle het drie kinders, Lisa (graad 10), Daniël (graad 8) en Ami (graad 4); ‘n vrolike gesin wat graag saam pret het, wat lief is vir die buitelewe en graag saam aan sportaktiwiteite deelneem.

Mag jy in hierdie roeping van jou bly en daarin volhard, Daniël; ons verwelkom jou met ope arms.