Op Saterdag 9 Oktober is die jaarlikse Makhathini Vennootskapsvergadering weer eens by die NG Kerk Gemeente Hartenbos gehou.

Dié vennootskap bestaan uit VGK- en NG Kerklidmate en -gemeentes wat die VGK-gemeente Makhathini in Noordoos-KwaZulu-Natal met gebed, uitreike en finansies ondersteun.

In 1928 het eerw. Josua Joubert vanaf Mosambiek na Makhathini gekom. Hier het hy die evangelie gebring aan groot getalle Zoeloes wat Sondag na Sondag op die walle van die Usuthurivier gretig na hom kom luister het.

In 1935 het eerw. Joubert en sy opvolgers se gesondheid egter vanweë malaria sodanig verswak dat die Nkonjane-sendingstasie ongelukkig gesluit moes word. Ten spyte hiervan het die sogenaamde ‘mislukte sending-poging’ van 1928 tot 1935 jare later wel ‘n rype oes opgelewer!

In 1971 het die kweekskoolstudente van die Universiteit Stellenbosch ‘n beduidende rol gespeel in die stigting van ‘n NG Kerk in Afrika-gemeente in die Makhathini (later die VGK Makhathini).

Die VGK Makhathini-gemeente bestaan tans uit sowat 700 lidmate met 23 bedieningspunte. Die predikante en evangeliste wat tans in hierdie gebied werk, is di. Dalisu Kunene en Louwrens van der Westhuizen, kinderevangelis Themba Mahlangu, geestelike werkers Zaheus Ngwenya, Bheka Manzini, Bonginkosi Mtembu, Lucky Kunene en Lungani Mandlakazi wat maatskaplike dienste lewer.

Daniël de Wet, verantwoordelik vir Getuienisaksie se vennootskappe, het die vergadering bygewoon en vertel: “Dit was ‘n baie geseënde byeenkoms waartydens ons kon vier wat die Here deur sy Gees daar in Makhathini doen. Ons het geluister na Louwrens en Jeanne van der Westhuisen wat daar as predikantspaar werk, asook na Lucky Kunene, een van die geestelike werkers in dié gemeente.

“Ons het saam die Woord bestudeer, saam gebid en ook die nagmaal gevier; ons het ons opnuut tot hierdie besondere bediening verbind.

“Ons gebed is dat die bediening sal groei en dat die vennootskap sal sterker word – dat nog meer mense sal betrokke raak by hierdie wonderlike bediening wat so ‘n groot verskil in God se Koninkryk maak.”

Louwrens van der Westhuizen getuig: “Die vergadering het ‘n groot bydrae gelewer om weer verhelderend te dink oor die bedieningsuitdagings in Makhathini.  Dit is weer eens bevestig dat  leierskapontwikkeling die grootste uitdaging in ons midde is. Nuwe fokus is geplaas op die daarstelling van ‘n geïntegreerde bediening tot die vestiging van gesonde families wat lief is vir die Here en wat kan dien as rolmodelle in die gemeenskap.  Daarom neem ons die uitdaging op om gefokus meer aandag te gee aan die rol van die vaders in hul gesinne, nuwe maniere oor hoe om die jeug by die gemeente te betrek, hoe om meer struktuur te gee aan die bestaande kinderbediening en hoe om die gemeente te begelei in hul verstaan en uitleef van kerkwees binne die heersende klimaat van COVID.  As leierskap verbind ons onsself daartoe om so gou as moontlik te begin met  ‘n nuwe proses van strategiese beplanning in die gemeente.”

Kontak Louwrens van der Westhuizen by weshuis7@gmail.com vir meer inligting.

Kyk gerus na hierdie video oor die Makhathini-bediening: https://youtu.be/WUGEvtWA0PE