“Ons het ‘n baie geseënde eenheidskonferensie gehad,” vertel ds Stephen Pedro, diensgroepkoördineerder van die eenheidsbediening, Getuienisaksie en medeverantwoordelik vir Gemeentebegeleiding. “Hierdie konferensie was ‘n uitvloeisel van verlede jaar se eenheidskonferensie wat Gemeentebegeleiding vir die ses verenigde ringe en gemeentes wat tans in eenheidsprosesse is, gefasiliteer het.”

Na verlede jaar se eenheidskonferensie het ds Malcolm James en ds GP Kellerman, onderskeidelik die verteenwoordiger van die VGK Ring van Worcester en die NG Kerk Ring van Worcester, vir Stephen en André Agenbag, diensgroepkoördineerder van Gemeentebegeleiding, genader om ‘n soortgelyke eenheidskonferensie vir die VGK- en NG Kerk-ringe in Worcester te kom fasiliteer.

Dit het op Saterdag 4 Maart vanjaar plaasgevind.  Daar was ‘n groot behoefte by hierdie twee ringe om weer die gesprek oor eenheid op te neem, aangesien die VGK – en NGK Touwrivier alreeds ‘n verenigde gemeente binne hierdie ringe is. Daar is ook ander gemeentes binne hul ringe wat alreeds baie nou saamwerk en so ‘n eenheidskonferensie sou hulle dus almal baie baat. Tydens Saterdag se eenheidskonferensie is ‘n oorgrote meerderheid van gemeentes van beide die VGK- en NGK ringe verteenwoordig.

“Wat vir my uitgestaan het, was dat ons alreeds so baie het om te vier oor wat ons alreeds saam doen; die mooi dinge wat alreeds gebeur tussen VGK- en NG Kerk-gemeentes, dorpe en gemeenskappe,” vertel Stephen.

“Daar was ook ‘n stuk eerlikheid in terme van die uitdagings; die struikelblokke en blokkasies ten opsigte van eenheid is op die tafel gesit en sinvol in diepte bespreek – die faktore wat samewerking en eenheid bemoeilik, is geïdentifiseer.

“Toe daar aan die einde van die eenheidskonferensie bespreek is oor watter een of twee aksies hulle realisties sal kan saamdoen tot voor die volgende ontmoeting, het die groep besef dat so iets wel moontlik is. Daar was ‘n diepe besef van ‘ons kan nie sonder mekaar nie’; ons gemeenskappe het ‘n verenigde getuienis van die VGK en NG Kerk so broodnodig,”vertel Stephen.

“‘n Mens kon dit reeds ervaar tydens die ‘Wandel in die Woord’-sessie toe ons Jesus se hoëpriesterlike gebed uit Johannes 17 gelees en bespreek het. Ons kan nie daarvan wegskram nie – kerkeenheid is ‘n opdrag van die Here en ‘n gawe van die Gees en ons as gelowiges is daaraan verbind.

“Alhoewel dié eenheid egter nie tans tot sy reg kom soos dit moet nie, moet ons toelaat dat die trinitariese liefde wat in God Drie-enig is, ons lei, dryf en inspireer, dan is dit moontlik om hierdie eenheid waarvoor Christus gesterf het, sigbaar onder ons te maak.”

Kontak ds Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za vir meer inligting.